CSR and NEWS

พรบ. วัตถุอันตรายมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562”

24/05/2021

เนื่องด้วยพรบ. วัตถุอันตรายมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562” มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

 

เปลี่ยนแปลงคำนิยาม คำว่า นำเข้า และ ส่งออก
เพิ่มบทนิยาม คำว่า นำผ่าน นำกลับเข้ามา ส่งกลับออกไป ภาชนะบรรจุ โฆษณา ข้อความ ค่าเสียหายเบื้องต้น
แก้ไข มาตราที่ 6 ให้มี คณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แก้ไข มาตราที่ 7 โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เพิ่มข้อความ วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง
ผู้นำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ในแต่ละครั้งต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้ออกใบนำผ่านเพื่อเป็นหลักฐานการรับแจ้ง
ผู้นำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในแต่ละครั้งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตแล้ว ให้ออกใบนำผ่านเพื่อเป็นหลักฐานการอนุญาต โดยให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบนำผ่านนั้น แต่ไม่ให้กำหนดเกิน 45 วันนับแต่วันที่ออกใบนำผ่าน ทั้งนี้ ผู้นำผ่านจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย วัตถุอันตรายที่นำผ่านต้องนำออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อยวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากรที่เข้ามาในราชอาณาจักร
แก้ไข มาตราที่ 44 การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
แก้ไข มาตราที่ 51 โดยเพิ่มรายละเอียด หลักเกณฑ์การโฆษณาวัตถุอันตราย
แก้ไข มาตรา 20 ให้เพิ่ม หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม และได้มีการทำประกันตามมาตรา โดยให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตราย และให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น
ใบรับแจ้งการดำเนินการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (27 ตุลาคม 2562) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผ่านวัตถุอันตรายให้ถือว่าเป็นใบนำผ่านตามมาตรา 20/2 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าใบรับแจ้งหรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี จะสิ้นอายุ  พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลมในกรณีที่คำขอใดมีข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 นี้จะถูกบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันหลังประกาศ หรือวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

รายละเอียดกฏหมาย สามารถเข้าได้ใน  “ประกาศฉบับเต็ม

Back to CSR and NEWS

This Website uses Cookies to enhance user experience and satisfaction. By continuing with this website, you accept all Cookies which are necessary for the website to function. By clicking “Accept”, it is considered that you allow us to use all Cookies technologies described in our Cookies Policy.

Accept