CSR and NEWS

ความคืบหน้าของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย 2563 (ฉบับที่ 5)

24/05/2021

ความคืบหน้าของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย 2563  (ฉบับที่ 5)

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องการขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมวัตถุอันตรายพ.ศ. 2562 กรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการสำหรับการขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมวัตถุอันตรายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

การยื่นคำขอการขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมวัตถุอันตราย

1. กรณียื่นก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ไม่ต้องอบรมและทำการทดสอบ) หลักฐานประกอบการยื่นคำขอได้แก่

1)บัตรประชาชน

2 )ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ที่ยังไม่สิ้นอายุ

3)การรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ (ยกเว้นการอบรม)

 

2. กรณียื่นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (ต้องอบรมและทำการทดสอบ) หลักฐานประกอบการยื่นคำขอได้แก่

1) บัตรประชาชน

2 ) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ที่ยังไม่สิ้นอายุ

3) หลักฐานการผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง (อบรมและทดสอบความรู้ข้อเขียนเกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 แก้ตัวได้ 1 ครั้งภายใน 90 วัน) โดยการอบรมจากหน่วยงานที่กรมฯ รับรองจะมีค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราที่กรมฯ กำหนด

 

ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอด้วยตนเองไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการขอรับรองหนังสือผ่านการอบรมวัตถุอันตราย

 

สถานที่ยื่นคำขอ

1) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

2) สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

 

ผู้ประกอบการขนส่งต้องเตรียมตัวอย่างไร

1) แจ้งผู้ขับรถชนิดที่ 4  ให้เร่งดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

2) ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานขับรถที่ประสงค์จะยื่นคำขอก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

3) กรณีในหน่วยงานของท่านมีผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือผ่านการอบรมเกินกว่า 10 คน ควรประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่เพื่อความสะดวกในการยื่นคำขอ

Back to CSR and NEWS