CSR and NEWS

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ ให้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายจดแจ้งสารเคมีที่อยู่ ตามปริมาณ และรายชื่อ ตามประกาศ

24/05/2021

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ ให้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย (บัญชีรายชื่อตามท้ายประกาศ) จดแจ้งสารเคมีที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ในกรณีที่เคยมีวัตถุอันตรายเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป ในระหว่าง 6 เดือนดังนี้ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

 

1. ชื่อวัตถุอันตราย

2. สูตรและอัตราส่วน

3. ชื่อทางการค้า

4. ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ (ถ้ามี)

5. เลขใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายประเภทที่ 2หรือ เลขที่ใบอนุญาต

6. เลขที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)

7. ปริมาณ นำเข้า ส่งออก ครอบครอง

8. ปริมาณที่ขาย ใช้ จำหน่ายจ่ายแจก

9. ชื่อ หลายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ

10. การนำไปใช้

11 วัตถุประสงค์การใช้

 

โดยแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่รับทราบตาม แบบ วอ./อก.7

แบบ วอ./อก.7.1 และแบบ วอ./อก.7.2 ดังที่แสดงท้ายประกาศ

มีผลบังคับใช้วันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
 

Back to CSR and NEWS