CSR and NEWS

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่ง วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

05/05/2021

เนื่องจากการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบกต้องสอดคล้องกับมาตรการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กล่าวว่า สมควรผ่อนระยะเวลาการบังคับใช้หนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุ อันตรายออกไปอีกระยะหนึ่ง โดยให้เลื่อนการบังคับใช้จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 

อ้างอิง : กรมการขนส่งทางบก

Download PDF

Back to CSR and NEWS

This Website uses Cookies to enhance user experience and satisfaction. By continuing with this website, you accept all Cookies which are necessary for the website to function. By clicking “Accept”, it is considered that you allow us to use all Cookies technologies described in our Cookies Policy.

Accept