CSR and NEWS

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตราย

05/05/2021

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2562

 

ประกาศดังกล่าวบังคับใช้กับ

1.  ผู้ที่ประสงค์จะนำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนตามแบบ วอ./อก.26 ท้ายประกาศ

2.  ผู้ที่ประสงค์จะนำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนตามแบบ วอ./อก.27 ท้ายประกาศ

 

 คุณสมบัติของผู้นำผ่านวัตถุอันตราย คือ

      1) นิติบุคลที่จดทะเบียนในไทย โดยแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นผู้ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกวัตถุอันตราย

      2) เป็นผู้ได้รับอนุมัติเป็นผู้ขอผ่านแดน หรือผู้ขนส่งผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลำ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

 

 - ผู้ขอนำผ่านต้องจัดให้มีการประกันสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำลายหรือการจัดการวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก 25 ท้ายประกาศ ต่อกรมโรงงานฯ พร้อมวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารวงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท ยกเว้นกรณีการนำผ่านวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.2 (ของเสียเคมีวัตถุ)  ต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท

- หนังสือค้ำประกันของธนาคารให้มีกำหนดเวลาและวงเงินครอบคลุมการนำผ่านในแต่ละครั้ง

- เมื่อนำวัตถุอันตรายออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ผู้นำผ่านส่งคืนใบนำผ่านพร้อมสำเนาใบขนสินค้าผ่านแดน หรือสำเนาใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงจะดำเนินการขอคืนหลักประกันได้

 

ขั้นตอนในการพิจารณาใบแจ้งหรือคำขออนุญาต การออกใบนำผ่าน และเงื่อนไขการออกใบนำผ่าน

            ยื่นใบแจ้งหรือคำขออนุญาต และเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบนำผ่านภายใน 15 วันนับตั้งแต่ออกใบรับเรื่องโดย

        1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 จะบันทึกลงในท้ายแบบ วอ./อก.26

        2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะออกใบนำผ่านตามแบบ วอ./อก.28 ท้ายประกาศ

- ใบนำผ่านออกให้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือชื่อของวัตถุอันตรายมากกว่าหนึ่งรายการได้ ทั้งนี้ ทุกรายการต้องแสดงอยู่ใน Invoice ฉบับเดียวกัน

  - การรับใบนำผ่านให้นำใบตราส่งสินค้าระหว่างประเทศแสดงด้วย

 

วิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบนำผ่าน          

ให้ยื่นหนังสือพร้อมใบนำผ่านฉบับที่ต้องการแก้ไขและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี อัตราส่วนผสม ลักษณะและสูตรของวัตถุอันตรายได้

Download PDF

Back to CSR and NEWS