CSR and NEWS

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การ ขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุ อันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิด ชอบ 2563

05/05/2021

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 2563

 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรก่อนหมดอายุ 60 วัน ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถยื่นขออนุญาตได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรได้โดยให้ยื่นหลักฐานตามที่กำหนดดังนี้

 

1. ข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Safety Data Sheet)

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว

3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)

5. เอกสารแสดงประวัติการสร้างที่ระบุวัสดุที่ใช้ในการสร้างโดยผู้สร้าง หนังสือรับรองการตรวจสอบและ ทดสอบโดยบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับที่สอดคล้องกับงาน ประเภท และขนาด ที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กําหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด

6. เครื่องหมายบนแผ่นโลหะ (Marking) บอกรายละเอียดประจําแท็งก์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย

7. หลักฐานแสดงการประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย (ถ้ามี)

8. รูปถ่ายแท็งก์ยึดติดถาวร 5 ด้าน (ซ้าย ขวา หน้า หลัง และด้านบน)

Download PDF

Back to CSR and NEWS